Deklaracja dostępności - BIP Rzeszow

bip-pl

Deklaracja Dostępności BIP Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletyn Informacji Publicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-07-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych za wyjątkiem działów:

 • Kontrola zarządcza
 • Sprawozdania finansowe
w których są zamieszczone zeskanowane dokumenty w formacie pdf.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Guzek, pguzek@pzpw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 178540509. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE

 • Wydział Udostępniania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie
  Wypożyczalnia i Czytelnia Książek oraz Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych
  35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 4

  • Wypożyczania i Czytelnia zlokalizowana jest na parterze budynku,
  • przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  • wejście do budynku prosto z chodnika, przeszkodą dla wózków jest wysoki próg, drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, otwierane do wewnątrz,  do pomieszczeń bibliotecznych prowadzą kolejne dwuskrzydłowe drzwi,
  • toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • budynek nie posiada systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące
  • osoba niewidoma może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem

 • Czytelnia Czasopism i Zbiorów Chronionych
  35-959 Rzeszów, ul. Pigonia 8

  • Czytelnia Czasopism i Zbiorów Chronionych mieści się na pierwszym piętrze,
  • do budynku prowadzą dwa wejścia główne od ulicy Pigonia i od strony parkingu, z rampą do rozładunku i załadunku,
  • do wejścia głównego na poziomie parteru prowadzą schody, które mają 11 stopni oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  • do drugiego wejścia od strony parkingu prowadzą 11 stopniowe schody,
  • budynek nie posiada systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące,
  • w budynku G1 znajduje się 1 winda osobowa bez systemu dźwiękowego,
  • toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i na I piętrze każda wyposażona jest w instalację przywoławczą
  • osoba niewidoma może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem


FILIE PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ

 • Filia w Kolbuszowej
  36-100 Kolbuszowa, ul. Jana Pawła II 8

  • Biblioteka zlokalizowana jest na parterze budynku, wejście bezpośrednio z poziomu chodnika,
  • drzwi wejściowe dwuskrzydłowe do korytarza współużytkowanego wymiarowe umożliwiające wjazd wózkiem osobie niepełnosprawnej, szersze skrzydło otwierane na zewnątrz budynku wyposażone w uchwyt,
  • po wejściu do korytarza współużytkowanego do pomieszczeń bibliotecznych prowadzą dodatkowe drzwi dwuskrzydłowe, szersze skrzydło otwiera się do wewnątrz korytarza bibliotecznego w prawo,
  • z korytarza bibliotecznego do Wypożyczalni i Czytelni  prowadzą drzwi otwierane klamką do wewnątrz korytarza bibliotecznego,
  • toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • budynek nie posiada systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące
  • osoba niewidoma może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem

 • Filia w Leżajsku
  37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 79

  • Biblioteka zlokalizowana jest na I piętrze budynku usługowo-handlowego, do wejścia głównego prowadzą schody - 6 stopni, na piętro - 19 stopni (brak podjazdów, platformy przyschodowej, windy osobowej, schodołazu),
  • klatka schodowa wąska, drzwi na półpiętrze otwierają się na prawo co uniemożliwia samodzielne ich otwarcie przez osobę na wózku inwalidzkim,
  • toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych
  • wąskie drzwi do pomieszczeń bibliotecznych i sanitariatów,
  • budynek nie posiada systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące,
  • osoba niewidoma może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem

 • Filia w Łańcucie
  37-100 Łańcut, ul. Danielewicza 8

  • Biblioteka zlokalizowana jest w parterowym budynku,
  • budynek posiada dwa wejścia – od ulicy Danielewicza oraz od ulicy Rzeźniczej,
  • wejście - od ulicy Danielewicza - prosto z chodnika, przeszkodą dla wózków jest wysoki próg, drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, otwierane do wewnątrz, po wejściu do wiatrołapu  do pomieszczeń bibliotecznych prowadzą kolejne drzwi - mają szerokość
   w świetle 90 cm,
  • wejście - od ul. Rzeźniczej - drzwi ewakuacyjne, dwuskrzydłowe, otwierane do wewnątrz, niski próg - wchodząc do budynku stawiamy krok w dół,
  • toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • budynek nie posiada systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące,
  • osoba niewidoma może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem

 • Filia w Mielcu
  39-300 Mielec, ul. Kościuszki 7

  • Biblioteka zlokalizowana jest na parterze budynku,
  • przed budynkiem nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, ale istnieje możliwość zaparkowania pojazdu w bezpośredniej bliskości wejścia do budynku biblioteki,
  • do budynku prowadzą dwa wejścia – od ul. Kościuszki i od strony wewnętrznej dziedzińca (drzwi ewakuacyjne),
  • wejście główne od ul. Kościuszki bezpośrednio z poziomu chodnika, drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, otwierane do wewnątrz,
  • wejście główne nie zawiera schodów, możliwy jest dojazd wózkiem dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
  • po wejściu do holu należy kierować się prosto do kolejnych drzwi, otwieranych na zewnątrz,
  • po wejściu do korytarza współużytkowanego z Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu należy kierować się prosto do kolejnych dwuskrzydłowych drzwi, otwieranych na zewnątrz, które prowadzą do biblioteki,
  • do wejścia głównego biblioteki na poziomie parteru prowadzą schody, które mają 3 stopnie oraz platforma dla osób niepełnosprawnych,
  • główne drzwi wejściowe do biblioteki wymiarowe, umożliwiające wjazd wózkiem osobie niepełnosprawnej otwierane na zewnątrz,
  • obok wejścia głównego do biblioteki, po prawej stronie usytuowana jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, która wyposażona jest w instalację przywoławczą,
  • drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane,
  • budynek nie posiada systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące,
  • osoba niewidoma może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem

 • Filia w Sędziszowie Młp
  39-120 Sędziszów Młp., ul. Fabryczna 4

  • Biblioteka zlokalizowana w budynku piętrowym, posiada parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych,
  • przy wejściu głównym na poziomie parteru próg oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  • wejście do budynku - od ulicy Fabrycznej - z drzwiami otwieranymi w prawo na zewnątrz daje możliwość wjazdu osobie na wózku
   - Wypożyczalnia znajduje się na parterze budynku - dostępna dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim,
  • Czytelnia zlokalizowana jest na I piętrze, do której prowadzą schody, które mają 16 stopni, brak dostępu dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdów, platformy przyschodowej, windy osobowej).
  • toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • budynek nie posiada systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące,
  • osoba niewidoma może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem

 •  Filia w Strzyżowie
  38-100 Strzyżów, ul. Parkowa 7

  • Biblioteka zlokalizowana na drugim piętrze budynku wyposażonego w windę, do  której można wejść i wjechać wózkiem z poziomu chodnika
  • przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  • drzwi wejściowe do przedsionka windy wymiarowe umożliwiające wjazd wózkiem osobie niepełnosprawnej otwierane klamką na zewnątrz w lewo
  • drzwi wejściowe do wypożyczalni wymiarowe umożliwiające wjazd wózkiem osobie niepełnosprawnej otwierane klamką na zewnątrz w prawo
  • toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • dodatkowe wyjście ewakuacyjne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • budynek nie posiada systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące,
  • osoba niewidoma może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • w agendach biblioteki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
 • agendy nie dysponują elektronicznymi przewodnikami z informacjami głosowymi oraz pętlami indukcyjnymi


Aplikacje mobilne

Autor: PBW