Do dłużników

Przewodnik

Szanowni Czytelnicy,

informujemy jak postępować w przypadku przetrzymania lub zagubienia materiałów bibliotecznych.

    1. Za przetrzymywanie książek pobierane są kary zgodnie z Regulaminem
    2. W przypadku zagubienia należy koniecznie najpierw skontaktować się z wypożyczalnią, której jest się dłużnikiem. Za zagubione książki można:
     • odkupić dokładnie to samo lub nowsze wydanie danego tytułu,
     • zapłacić:
      • w konkretnym oddziale, tj.: w wypożyczalni w Rzeszowie lub w filii, której jest się dłużnikiem,
      • przelewem na numer konta: 86102043910000650201589639 (po wcześniejszym ustaleniu sumy rekompensującej wartość książki,
      • bezpośrednio ze swojego konta (konta czytelnika w naszej bibliotece) na konto biblioteki: 86102043910000650201589639 poprzez Paybynet.
    3. Czytelnik może złożyć wniosek o umorzenie naliczonych należności lub odroczenie terminu/rozłożenie na raty spłaty całości lub części należności.
     Wniosek skierowany do Dyrektora powinien zawierać:
     1. imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania dłużnika;
     2. kwotę zadłużenia;
     3. udokumentowane informacje o:
      • sytuacji majątkowej, źródłach i wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu;
      • faktycznym stanie finansowym dłużnika, z których wynika, że w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - średniomiesięczny łączny dochód, za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku, nie przekracza 200 % zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.);
      • innych istniejących zobowiązaniach dłużnika
     4. przyczyny ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności lub rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty;
     5. proponowane terminy i kwoty spłaty oraz źródła pokrycia zadłużenia.


Uchwała nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r.

Autor: PBW