Do dłużników

Przewodnik

Uwaga Czytelnicy!
Od 22 marca 2021 roku obowiązuje nowy numer konta 89109027500000000147504329.



Szanowni Czytelnicy,

informujemy jak postępować w przypadku przetrzymania lub zagubienia materiałów bibliotecznych.

 1. Za przetrzymywanie książek pobierane są kary zgodnie z Regulaminem
 2. W przypadku zagubienia należy koniecznie najpierw skontaktować się z wypożyczalnią, której jest się dłużnikiem. Za zagubione książki można:
  • odkupić dokładnie to samo lub nowsze wydanie danego tytułu,
  • zapłacić:
   • bezpośrednio w katalogu INTEGRO:  ID / konto użytkownika / opłaty / nierozliczone
   • przelewem na numer konta: 89109027500000000147504329 (po wcześniejszym ustaleniu sumy rekompensującej wartość książki)
   • w konkretnym oddziale, tj.: w Wypożyczalni w Rzeszowie lub w Filii, której jest się dłużnikiem 
  • Czytelnik może złożyć wniosek o umorzenie naliczonych należności lub odroczenie terminu/rozłożenie na raty spłaty całości lub części należności.
   Wniosek skierowany do Dyrektora powinien zawierać:
   1. imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania dłużnika;
   2. kwotę zadłużenia;
   3. udokumentowane informacje o:
    • sytuacji majątkowej, źródłach i wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu;
    • faktycznym stanie finansowym dłużnika, z których wynika, że w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - średniomiesięczny łączny dochód, za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku, nie przekracza 200 % zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.);
    • innych istniejących zobowiązaniach dłużnika
   4. przyczyny ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności lub rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty;
   5. proponowane terminy i kwoty spłaty oraz źródła pokrycia zadłużenia.


Uchwała nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r.

Autor: PBW