Działalność

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie służy w szczególności potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.
Biblioteka wykonuje zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych(Dz. U. nr 89, poz. 824) oraz statutu biblioteki.


Do zadań biblioteki należy:

  1. gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;
  2. badanie potrzeb i oczekiwań środowiska edukacyjnego;
  3. prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej poprzez prowadzenie kartotek zagadnieniowych, opracowywanie zestawień bibliograficznych, organizowanie seminariów, spotkań autorskich, wystaw, konferencji;
  4. inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej – gromadzenie programów, scenariuszy, poradników metodycznych i pomoc w prowadzeniu zajęć;
  5. wspieranie działalności bibliotek szkolnych i pedagogicznych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką poprzez organizowanie form doskonalenia zawodowego, wymianę doświadczeń i współpracę z doradcą metodycznym;
  6. wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i rozwoju zawodowym – gromadzenie literatury, oferowanie zbiorów, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych;
  7. organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów i krótkich form doskonalenia;
  8. współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami w środowisku oświatowym i lokalnym poprzez udział w organizowaniu imprez kulturalnych i edukacyjnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Odpowiedzialny za treść: Seweryn Kolano
Wprowadził informację: Seweryn Kolano
Data wytworzenia informacji: 25.08.2010
Data udostępnienia informacji: 25.08.2010