Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze)

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Wypożyczalnia

Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej
(bibliografia w wyborze)

 Książki:

 1. Analiza pedagogiczna systemu dyscyplinarno-izolacyjnego w resocjalizacji nieletnich : procesy dezintegracji osobowości młodzieży i metody ich przezwyciężania / Stanisław Jedlewski ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych PAN. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966.
  Sygn. WypRz 86908, WypRz 86909, WypRz 86910, CzytR 86906, BKWyp 9653, BSdzW 9866, BŁWyp 6693, BMWyp 10756
 2. Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
  Sygn. CzytR 235807, BMWyp 59702, BSdzW 39297
 3. Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
  Sygn. CzytR 235807, BMWyp 59702, BSdzW 39297
 4. Efektywność resocjalizacyjna umieszczenia nieletniego poza zakładem poprawczym : studium prawnoempiryczne / Władysław Czajka ; Instytut Badania Prawa Sądowego. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1979.
  Sygn. WypRz 174951, CzytR 174517
 5. Instytucje wychowania resocjalizacyjnego / Ryszard Borowski, Dariusz Wysocki. - Płock : "Novum", 2001.
  Sygn. CzytR 227440
 6. Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich : wyzwania i perspektywy rozwoju / red. nauk. Grzegorz Kudlak. - Warszawa : "Difin", 2016.
  Sygn. WypRz 245341, CzytR 245086, BMWyp 66879, BStWy 104 U, BŁWyp 37271
 7. Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego / Przemysław Frąckowiak. - Kraków : "Impuls", cop. 2017.
  Sygn. WypRz 246955, BMWyp 67417
 8. Kształtowanie się celów życiowych nastolatków w pieczy instytucjonalnej : model ontologiczno-gnozeologiczny / Karina Szafrańska. - Kraków : "Impuls", 2018.
  BMWyp 67744
 9. Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych / Michał Kranc. - Kraków : "Impuls", 2018.
  Sygn. WypRz 247360, CzytR 247697, BStWy 38275, BMWyp 67588, BKWyp 50364, BKWyp 50363, BMCzy 67589
 10. Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich : analiza pedagogiczna / Andrzej Węgliński. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2000.
  Sygn. WypRz 243838
 11. Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich : analiza pedagogiczna / Andrzej Węgliński. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2004.
  Sygn. CzytR 231315, BKWyp 45745
 12. Młodość w cieniu paragrafu / zebr., oprac. i wstępem opatrzył Mikołaj Kozakiewicz. - Warszawa : "Iskry", 1961.
  Sygn. WypRz 40438, CzytR 44074, BLżWy 3025, BSdzW 4499
 13. Młodzi dorośli opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze / Maria Kolankiewicz, Marcin Poncyliusz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2016.
  Sygn. WypRz 246100, CzytR 245930, BLżWy 35164
 14. Młodzież o podkulturach / Teresa Sołtysiak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993.
  Sygn. CzytR 216155
 15. Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji / Monika Noszczyk-Bernasiewicz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010.
  Sygn. CzytR 238684, BSdzW 40059
 16. Nieletni w zakładach poprawczych / Stanisław Jedlewski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1962.
  Sygn. WypRz 79039, WypRz 57731, WypRz 57730, CzytR 57729, BLżWy 3209, BŁWyp 4994, BMWyp 8565
 17. Nieletni z obniżoną sprawnością umysłową w zakładzie poprawczym / Zdzisław Bartkowicz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1984.
  Sygn. CzytR 197335
 18. Nieletni ze wsi i miast w zakładzie poprawczym oraz ich adaptacja społeczna / Zdzisław Lorek. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1988.
  Sygn. WypRz 208448, CzytR 208484
 19. Od izby zatrzymań do policyjnej izby dziecka : (studium monograficzne) / Mirosław Jamrożek. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2012.
  Sygn. BSdzW 43997, BSdzW 43998
 20. Odnowa zakładów dla nieletnich : wnioski, inspiracje, propozycje / Stanisław Jedlewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
  Sygn. WypRz 170260, WypRz 170261, WypRz 170262, BLżWy 22412, BSdzW 25408
 21. Osobowość wychowanków zakładów poprawczych : badania nad funkcjami podkultury zakładowej / Radosław Ł. Drwal ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Psychologicznych. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.
  Sygn. WypRz 179538, WypRz 179539, WypRz 179540, WypRz 179541, CzytR 179537, BKWyp 30589, BStWy 21049
 22. Ośrodki przystosowania społecznego : teoria i praktyka / Marek R. Kalaman ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014.
  Sygn. BSdzW 46018
 23. Poczucie odpowiedzialności młodzieży skonfliktowanej z prawem : studium pedagogiczne / Irena Mudrecka. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2010.
  Sygn. BSdzW 45662
 24. Postępowanie z nieletnimi : orzekanie i wykonanie środków wychowawczych i poprawczych / pod red. Tadeusza Bojarskiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Prawa i Administracji. Instytut Prawa Karnego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1988.
  Sygn. CzytR 209045
 25. Praca wychowawcza w szkole specjalnej i zakładzie wychowawczym : doświadczenia nauczycieli i wychowawców / [red. Feliks Moskal]. - Bydgoszcz : Kuratorium Okręgu Szkolnego. Okręgowy Ośrodek Metodyczny, 1972.
  Sygn. WypRz 134904, CzytR 132682
 26. Problem efektywności resocjalizacji nieletnich w warunkach opieki całkowitej : stan obecny oraz nowa alternatywa rozwiązań / Joanna Wyleżałek. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2006.
  Sygn. BStWy 32285, BŁWyp 32920
 27. Problemy uczniów niedostosowanych społecznie : analiza historii życia pensjonariuszy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2012.
  Sygn. BLżWy 34011
 28. Resocjalizacja w zakładach dla społecznie niedostosowanych / Piotr Suchan. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965.
  Sygn. WypRz 75499, WypRz 75497, WypRz 76012, CzytR 75495
 29. Resocjalizacja w zakładzie poprawczym / Jan Szałański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
  Sygn. WypRz 168663, WypRz 168664, WypRz 168665, WypRz 168662, CzytR 168812, BKWyp 27462, BLżWy 22163, BStWy 18389, BStWy 18388, BSdzW 31284, BSdzW 24861
 30. Standardy ochrony praw dziecka / red. Marek Michalak. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018.
  Sygn. WypRz 247190, CzytR 247189, BKWyp 50263, BKWyp 50264, BMWyp 67473, BMWyp 67474, BStWy 38317, BStWy 38318
 31. System wychowawczy zakładu penitencjarnego dla młodocianych : model organizacji i resocjalizacji / Józef Rejman. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000.
  Sygn. WypRz 224197, CzytR 224093
 32. System wychowawczy zakładu poprawczego : socjologiczne studium instytucji resocjalizacyjnej / Jan Włodarek. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1977.
  Sygn. WypRz 160622, CzytR 160621, BMWyp 28844, BStWy 16570
 33. Terapia w resocjalizacji. Cz. 3, Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich : dane statystyczne z lat 1994-2006 / Andrzej Rejzner, Justyna Jóźwiak. - Warszawa : "Żak", 2009.
  Sygn. CzytR 235167, BLżWy 33399, BMWyp 59230
 34. Umieszczenie w ośrodku przystosowania społecznego w świetle wyników badań / Stefan Lelental. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1990.
  Sygn. CzytR 211619
 35. Uwarunkowania środowiskowe i determinanty subiektywne uczestnictwa nieletnich w podkulturach / Teresa Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1995.
  Sygn. CzytR 218803
 36. Warunkowe zwolnienie nieletnich z zakładów poprawczych / Barbara Kowalska-Ehrlich. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1973.
  Sygn. WypRz 135787
 37. Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010.
  Sygn. CzytR 236426, BMWyp 60066, BStWy 35053
 38. Zakład poprawczy w systemie resocjalizacji nieletnich : materiały konferencji poświęconej 60-leciu pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr. hab. Stanisława Jedlewskiego, Kielce, wrzesień 1987 / [red. nauk. Marian Lipka, Tadeusz Wiśniewski]. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1991.
  Sygn. CzytR 214695
 39. Zmiana przekonań utrudniających adaptację społeczną u wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego / Justyna Siemionow. - Warszawa : "Difin", 2016.
  Sygn. WypRz 245449, CzytR 245448, BStWy 37779

 Artykuły:

 1. "Podobnie niedostosowani, a mimo to różni" : polaryzacje samooceny w grupie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych / Ewa Wysocka, Barbara Ostafińska-Molik. // Studia Edukacyjne Nr 39 (2016), s. 307-329. 
 2. Absurd goni absurd : resocjalizacja. Jeśli nie zakład poprawczy, to co? / Sebastian Dec ; rozm. przepr. Halina Drachal.  // Głos Nauczycielski 2013, nr 51-52, s. 16-17. 
 3. Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, czyli o potrzebie wspierania wychowanków w usamodzielnianiu / Marek Andrzejewski. //W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych : z teorii i praktyki pracy socjalnej Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011 S. 203-221, bibliogr.
  Sygn. CzytR 239866, BStWy 35773
 4. Cele życiowe nieletnich a możliwość ich realizacji w placówce resocjalizacyjnej / Anna Kieszkowska. //W: Wychowanie - nierozłączność teorii i praktyki : w perspektywie historii edukacji oraz pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej Toruń : "Akapit", 2010 S. 209-219. 
  Sygn. CzytR 236424, BMWyp 61035, BSdzW 40129
 5. Charakterystyka środowiska schronisk dla nieletnich / oprac. Robert Porzak. // W: Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / red. nauk. Zbigniew B. Gaś. Lublin : Fundacja "Masz Szansę", 2008 S. 159-258. 
  Sygn. WypRz 235541, CzytR 243652, BMWyp 59688, BStWy 34676, BLżWy 32730, BSdzW 39988, BKWyp 48012
 6. Charakterystyka środowiska zakładów poprawczych / oprac. Zbigniew B. Gaś.  // W: Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / red. nauk. Zbigniew B. Gaś. Lublin : Fundacja "Masz Szansę", 2008 S. 275-361. 
  Sygn. WypRz 235541, CzytR 243652, BMWyp 59688, BStWy 34676, BLżWy 32730, BSdzW 39988, BKWyp 48012
 7. Dla kogo MOS, dla kogo MOW? : meandry resocjalizacji, czyli wszyscy chcą dobrze, a wychodzi tak sobie / Halina Drachal. // Głos Nauczycielski 2012, nr 34, s. 11
 8. Dom zamiast ośrodka, kurator jako przyjaciel - alternatywny sposób resocjalizacji nieletnich / Julita Chmielewska, Ewelina Reczuch. // W: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym : stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych / red. nauk. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk. Toruń : "Akapit", 2013 S. 298-304. 
  Sygn. CzytR 241276, BSdzC 43382
 9. Edukacja i przygotowanie zawodowe wychowanków zakładu poprawczego jako czynnik wspomagający proces ich readaptacji społecznej / Joanna Rajewska de Mezer.  // Studia Edukacyjne Nr 36 (2015), s. 347-363. 
 10. Edukacja zawodowa jako forma wspomagania umiejętności społecznych wychowanków zakładów poprawczych w procesie ich readaptacji społecznej / Joanna Rajewska de Mezer. //W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1 Kraków : Impuls, 2011 S. 547-558, bibliogr.. 
  Sygn. CzytR 236759, BStWy 34990
 11. Efektywność warunkowego zwolnienia nieletnich z zakładów poprawczych / Roman Kulma.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009, nr 8, s. 34-42. 
 12. Ewaluacja oddziaływań resocjalizacyjnych w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych / Justyna Siemionow. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010, nr 8, s. 28-31
 13. Funkcjonowanie emocjonalne wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego / Justyna Siemionow.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014, nr 7, s. 47-55
 14. Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w systemie oświaty / Teresa Kaniowska.  // Serwis Informacyjny Narkomania 2015, nr 1, s. 8-14. 
 15. Funkcjonowanie w relacjach społecznych byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych / Monika Zięciak. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017, nr 10, s. 48-55. 
 16. Funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych w perspektywie potrzeb polityki państwa i aktualnych zmian prawno-organizacyjnych / Marek Łukasiewicz.  // W: Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich : wyzwania i perspektywy rozwoju / red. nauk. Grzegorz Kudlek. Warszawa : "Difin", 2016 S. 39-53. 
  Sygn. WypRz 245341, CzytR 245086, BMWyp 66879, BStWy 104 U, BŁWyp 37271
 17. Historia rozwoju praktyki resocjalizacyjnej w Polsce i na świecie / Ewald Jacek Dukaczewski. //W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 S. 31-73. 
  Sygn. WypRz 230872, CzytR 230871, BKWyp 46175, BMWyp 57256, BMCzy 57050, BStCz 32777
 18. Identyfikacja i wykorzystanie zasobów wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego jako element indywidualnych oddziaływań resocjalizacyjnych / Justyna Siemionow.  // Kwartalnik Pedagogiczny 2016, nr 2, s. 61-76. 
 19. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie - wychowankiem młodzieżowego ośrodka wychowawczego : wybrane pytania i odpowiedzi / Justyna Siemionow.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017, nr 4, s. 27-34. 
 20. Infrastrukturalne uwarunkowania i rezultaty kontroli sprawowanej przez personel wobec wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich / Piotr Chomczyński.  // Kultura i Społeczeństwo 2016, nr 3, s. 101-118. 
 21. Instytucje izolacyjne dla nieletnich / Robert Opora, Przemysław Piwowarczyk. // W: Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 S. 144-172. 
  Sygn. WypRz 245407, WypRz 244864, CzytR 245824, BSdzW 45987, BStWy 113 U, BMCzy 66793
 22. Kampus De Markt - ośrodek izolacyjny dla nieletnich w Belgii / Krzysztof Sawicki. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014, nr 6, s. 47-50. 
 23. Karanie jest tańsze : amerykański ekspert chwali polski system resocjalizacyjny / George Nelson ; rozm. przepr. Halina Drachal. / Głos Nauczycielski 2014, nr 2, s. 5. 
 24. Kreatorzy resocjalizacyjni w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych / Irena Motow. //W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 S. 95-103, bibliogr. 
 25. Krótsza kolejka? : zmiany w oświatowym systemie resocjalizacji i socjoterapii / Halina Drachal. // Głos Nauczycielski 2010, nr 48, s. 8. 
 26. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą w ocenie sędziów i kuratorów zawodowych / Wiesław Wychowski. // Opieka, Wychowanie, Terapia 2013, nr 1-2, s. 49-50. 
 27. Metody i formy oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych / Sylwester Bębas. //W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne Kraków : "Impuls", 2009 S. 331-344, bibliogr.
  WypRz 239245, CzytR 239244, BMWyp 59097, BKWyp 47565, BLżWy 32492
 28. Metody pracy z nieletnimi w polskich zakładach poprawczych / Hanna Karaszewska, Ewelina Silecka. //W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1 Kraków : Impuls, 2011 S. 529-546, bibliogr.. 
  Sygn. CzytR 236759, BStWy 34990
 29. Miejsce terapii w resocjalizacji młodzieży przestępczej w warunkach izolacji karnej i poprawczej w Polsce / Henryk Machel. //W: Terapia i resocjalizacja dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi : monografia zbiorowa Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010 S. 40-49, bibliogr.. 
  Sygn. CzytR 238800, BSdzW 39655
 30. Młodzież jako kategoria przestępcza - potencjalni "klienci" zakładów psychokorekcyjnych / Sławomir Przybyliński. //W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku Toruń : "Akapit", 2010 S. 179-188, bibliogr. 
  Sygn. WypRz 236453, CzytR 236372, BSdzW 40065, BMWyp 59968
 31. Nastoletnie matki w placówkach resocjalizacyjnych / Małgorzata Dziewanowska. // Archiwum Kryminologii T. 39 (2017), s. 315-338. 
 32. Niedostosowanie społeczne nieletnich a obniżona sprawność intelektualna - praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych / Justyna Siemionow. // Szkoła Specjalna 2014, nr 5, s. 350-359. 
 33. Niektóre korelaty poczucia zadowolenia i efektywności pracy wychowawców placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich i zakładów karnych / Danuta Ochojska. //W: Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009 S. 285-298, bibliogr.
  Sygn. WypRz 235045, CzytR 235791, BLżWy 34890, BSdzW 39766, BMWyp 59237, BKWyp 47734
 34. Nieletni sprawcy czynów karalnych w aspekcie środków probacyjnych / Ireneusz Szulc. //W: Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych Kraków : "Impuls", 2007 S. 15-19. 
  Sygn. WypRz 231151, CzytR 230481, BLżWy 33325, BStWy 32565, BSdzW 37208, BMWyp 56846
 35. O metodologii badania przemian funkcji rzeczywistej instytucji zakładu poprawczego / Przemysław Frąckowiak. // W: Współczesne problemy resocjalizacji : w poszukiwaniu nowych rozwiązań / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut. Toruń : "Akapit", 2015 S. 203-223. 
  Sygn. CzytR 245008
 36. O umieszczaniu dzieci w MOW / Aleksandra Jędryszek-Geisler. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 2, s. 55-56. 
 37. Oddziaływania wychowawcze wobec nieletnich sprawców czynów karalnych w warunkach izolacyjnych / Edyta Masterniak. //W: Wychowanie, profilaktyka, terapia Kraków : "Impuls", 2012 S. 303-311. 
  Sygn. CzytR 239795, BStWy 36106, BMWyp 62474
 38. Opis i analiza funkcjonowania grupy wychowanków zakładu poprawczego jako grupy odniesienia dla nieletnich umieszczonych w schronisku w konekście destrukcyjnego wpływu na kierowane wobec nich oddziaływania resocjalizacyjne / Jan Starek. // Szkoła Specjalna 2006, nr 4, s. 307-316. 
 39. Organizacyjne możliwości ograniczenia zachowań agresywnych w ośrodkach resocjalizcyjnych dla nieletnich / Arkadiusz Kamiński.  //W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011 S. 494-499. 
  Sygn. WypRz 238959, CzytR 238958, BSdzW 44047
 40. Osobowość wychowanków zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych / Jan Szałański.  //W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004 S. 171-182, bibliogr..
  Sygn. CzytR 228148, BŁWyp 32628, BSdzW 36827
 41. Ośrodek kuratorski - środek wychowawczy wykonywany przez kuratorów sądowych / [Łukasz Kwadrans].  //W: Zarys metodyki pracy kuratora sądowego Warszawa : LexisNexis Polska, 2010 S. 641-663. 
  Sygn. WypRz 239264
 42. Ośrodek kuratorski środkiem wychowawczym na przejawy demoralizacji i czyny karalne dzieci i młodzieży / Łukasz Kwadrans, Karol Konaszewski.  // Probacja 2016, nr 3, s. 39-48. 
 43. Perspektywa skutecznej resocjalizacji nieletnich w kontekście procesu usamodzielnienia / Irena Motow, Dorota Janułajtys. // W: Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych / red. nauk. Marek Walancik, Jolana Hroncova. Toruń : "Akapit", 2013 S. 375-387. 
  Sygn. CzytR 241469
 44. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego. //W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005 S.289-308. 
  Sygn. WypRz 238191, WypRz 229606, WypRz 229605, WypRz 229466, WypRz 238199, CzytR 229465, BKWyp 47002, BKWyp 47003, BŁWyp 34102, BLżWy 32209, BLżWy 33270, BŁWyp 35648, BŁWyp 34261, BŁWyp 36702, BMWyp 58684, BStWy 33916, BSdzW 40033
 45. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu resocjalizacyjnego. //W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005 S.437-529. 
  Sygn. WypRz 238191, WypRz 229606, WypRz 229605, WypRz 229466, WypRz 238199, CzytR 229465, BKWyp 47002, BŁWyp 34102, BLżWy 32209, BLżWy 33270, BŁWyp 35648, BŁWyp 34261, BŁWyp 36702, BMWyp 58684, BStWy 33916, BSdzW 40033
 46. Policyjna izba dziecka / Anna Wawrzczak-Gazda. //W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie opieki społecznej Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005 S. 303-308, bibliogr.. 
 47. Policyjna Izba Dziecka / Zbigniew Węgierski. //W: Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka Toruń : "Akapit", 2006 S. 101-109. 
  Sygn. WypRz 229596, CzytR 229595, BMCzy 55913
 48. Policyjna izba dziecka w systemie profilaktyki resocjalizacyjnej / Mirosław Jamrożek. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001, nr 8, s.11-16.
 49. Postaci ADHD w populacji nieletnich resocjalizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW) / Andrzej Chudnicki. : //W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 S. 141-148, bibliogr..
  Sygn. CzytR 233945, BSdzW 38679, BMWyp 58715, BLżWy 32497, BKWyp 47627
 50. Postrzeganie młodzieżowych ośrodków wychowawczych przez ich wychowanków w kontekście klimatu społecznego / Magdalena Staniaszek. // W: Resocjalizacja - czarno na białym : konteksty niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia / praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Karłyk-Ćwik i Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2016 S. 153-174. 
  Sygn. CzytR 245052
 51. Postulowane modele przygotowania nieletnich do życia po opuszczeniu zakładu poprawczego / Jan Szałański. //W: Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009 S. 45-70, bibliogr.
  Sygn. WypRz 235045, CzytR 235791, BLżWy 34890, BSdzW 39766, BMWyp 59237, BKWyp 47734
 52. Praca czy współpraca z rodzicami wychowanków MOW : propozycje rozwiązań / Justyna Siemionow. :// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014, nr 3, s. 51-56
 53. Prawdy i mity o młodzieży przestępczej i innej - prawnie poprawnej / Iwona Klonowska-Senderska.  // Opieka, Wychowanie, Terapia 2010, nr 1/2, s. 20-24, bibliogr. 
 54. Problem etykietowania i stygmatyzacji wśród wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Socjologiczna analiza zjawiska / Piotr Chomczyński.  // Studia Socjologiczne 2015, nr 4, s. 205-236. 
 55. Problemy usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej / Kinga Mickiewicz-Stopa.  // Polityka Społeczna 2016, nr 10, s. 26-30. 
 56. Problemy wychowawcze w schronisku dla nieletnich / Jan Starek.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 9, s. 37-38. 
 57. Procedura kwalifikowania uczniów do MOW i MOS / Małgorzata Łoskot. // Doradca Dyrektora Szkoły 2012, październik, s. 42-45. 
 58. Profesjonalizm kadry pedagogicznej i jego wpływ na kształtowanie się klimatu społecznego zakładu poprawczego / Aneta Skuza. // W: Wybrane zagadnienia problematyki pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów ludzi w różnym wieku : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon, Ireny Kurlak. Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2012 S. 160-182. 
  Sygn. CzytR 240360
 59. Próba oceny instytucjonalnych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich / Justyna Siemionow. // Opieka, Wychowanie, Terapia 2009, nr 1/2, s. 43-45. 
 60. Przyczyny ucieczek wychowanków z MOW / Justyna Siemionow.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012, nr 5, s. 38-43. 
 61. Przypadki wędrowne : paradoks z MOW-ami / Halina Drachal.  // Głos Nauczycielski 2008, nr 52/53, s. 14. 
 62. Punkty zwrotne (turning points) w przestępczej karierze : szansa dla resocjalizacji/rewitalizacji nieletnich przestępców / Maciej Bernasiewicz, Monika Noszczyk-Bernasiewicz.  // Chowanna T. 1 (2015), s. 103-116. 
 63. Readaptacja społeczna nieletnich w MOW / Justyna Siemionow. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012, nr 9, s. 26-31. 
 64. Refleksja nad zmianą w resocjalizacji w zakładach dla nieletnich / Wiesław Nynca.  // Szkoła Specjalna 2013, nr 4, s. 251-262. 
 65. Resocjalizacja nieletnich w schronisku dla nieletnich i zakładzie poprawczym - wyzwaniem dla współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Sylwester Bębas. // W: Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych / red. nauk. Marek Walancik, Jolana Hroncova. Toruń : "Akapit", 2013 S. 389-402. 
  Sygn. CzytR 241469
 66. Resocjalizacja nieletnich w warunkach młodzieżowego ośrodka wychowawczego - teraźniejszość i przyszłość / Beata Zajęcka, Arkadiusz Kamiński. //W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne Kraków : "Impuls", 2009 S. 345-356, bibliogr..
  Sygn. WypRz 239245, CzytR 239244, BMWyp 59097, BKWyp 47565, BLżWy 32492
 67. Resocjalizatorzy wobec nieletnich sprawców przestępstw - doniesienie z badań / Monika Noszczyk-Bernasiewicz. //W: Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010 S. 99-116, bibliogr.. 
  Sygn. CzytR 235807, BMWyp 59702, BSdzW 39297
 68. Resocjalizować czy wychowywać? : przyszłość zakładów poprawczych pod znakiem zapytania / Halina Drachal. // Głos Nauczycielski 2013, nr 23, s. 5. 
 69. Rola organów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu postępowi procesu demoralizacji nieletnich i pomocy w ich reintegracji społecznej (na przykładzie wychowanków opuszczających zakłady poprawcze) / Joanna Rajewska de Mezer. //W: Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym Kraków : Impuls, 2010 S. 119-129
  Sygn. CzytR 236639, BŁWyp 34746
 70. Samoświadomość wychowanków placówek resocjalizacyjnych / Monika Zięciak. // W: Współczesne problemy resocjalizacji : w poszukiwaniu nowych rozwiązań / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut. Toruń : "Akapit", 2015 S. 283-298. 
  Sygn. CzytR 245008
 71. Sprawność organizacyjna placówek wychowawczo-resocjalizacyjnych w aspekcie reguł uczenia się przez doświadczenie (raport z badań) / Tadeusz Wolan. //W: Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008 S. 65-83, bibliogr.. 
  Sygn. CzytR 231911, BLżWy 31799, BLżWy 32439, BKWyp 46494, BMWyp 57605
 72. Standaryzacja młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Moda czy konieczność? / Justyna Siemionow. // Probacja 2016, nr 2, s. 5-17. 
 73. System resocjalizacji zakładowej nieletnich w Polsce : stan i perspektywy zmian / Andrzej Chudnicki.  // W: Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Zdzisława Bartkowicza i Andrzeja Węglińskiego. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012 S. 127-136. 
  Sygn. CzytR 240655
 74. Sytuacja szkolna nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Analiza jakościowa / Monika Noszczyk-Bernasiewicz, Maciej Bernasiewicz. // Chowanna 2012, t. 1, s. 121-131. 
 75. Środowisko rodzinne wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych / Joanna Molenda.  //W: Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010 S. 510-518. 
  Sygn. CzytR 236426, BMWyp 60066, BStWy 35053
 76. Tutoring w resocjalizacji / Małgorzata Wojtaszewska.  // Meritum 2015, nr 1, dod. Oświata Mazowiecka, nr 1, s. 20-23. 
 77. Typ nieprzystosowania społecznego wychowanków ośrodków socjoterapeutycznych : implikacje dla praktyki oddziaływań wychowawczo-resocjalizujących / Magdalena Staniaszek.  // W: Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej / red. nauk. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, Marek Heine, Anna Karłyk-Ćwik. Toruń : "Akapit", 2013 S. 345-371. 
  Sygn. CzytR 240659
 78. Ucieczki dziewcząt z zakładu poprawczego oraz problemy powracania z przepustek i urlopów / Małgorzata Kobryń [i in.]. // Opieka, Wychowanie, Terapia 2009, nr 1/2, s. 46-52, bibliogr.
 79. Ucieczki nieletnich z placówek resocjalizacyjnych - analiza przyczyn / Beata Zajęcka. //W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 S. 117-127, bibliogr.. 
  Sygn. CzytR 233945, BSdzW 38679, BMWyp 58715, BLżWy 32497, BKWyp 47627
 80. Usamodzielnianie (się) wychowanków placówek resocjalizacyjnych / Monika Zięciak.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017, nr 3, s. 26-33. 
 81. Usamodzielnianie jako proces realizowany w placówkach opiekuńczo-wychowawczych : wybrane zagadnienia / Jarosław Pułanecki. // W: Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz. Warszawa : "Difin", 2016 S. 90-97. 
  Sygn. WypRz 245450, CzytR 245289, BSdzW 46427, BStWy 37780, BŁWyp 37466
 82. Uwarunkowania dominacji i podporządkowania w grupach dziewcząt i chłopców - wychowanków zakładów poprawczych / Piotr Chomczyński. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 2, s. 231-244. 
 83. Wartości i orientacje wartościujące u wychowanków schroniska / Bożena Kołacz.  // Opieka, Wychowanie, Terapia 2012, nr 1/2, s. 22-32. 
 84. Wartości wychowanków Zakładu Poprawczego elementem ich postaw i zachowań / Barbara Kałdon. //W: Człowiek w obliczu trudnej sytuacji życiowej Warszawa ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2011 S. 267-277, bibliogr. 
  Sygn. CzytR 239100
 85. Więzienia dla nieletnich w opinii menedżerów więziennictwa / Piotr Stępniak. // Archiwum Kryminologii T. 29/30 (2007/2008), s. 431-443. 
 86. Wnioski i zalecenia dla środowiska schronisk dla nieletnich / oprac. Zbigniew B. Gaś. // W: Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / red. nauk. Zbigniew B. Gaś. Lublin : Fundacja "Masz Szansę", 2008 S. 259-274. 
  Sygn. WypRz 235541, CzytR 243652, BMWyp 59688, BStWy 34676, BLżWy 32730, BSdzW 39988, BKWyp 48012
 87. Wnioski i zalecenia dla środowiska zakładów poprawczych / oprac. Zbigniew B. Gaś. // W: Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / red. nauk. Zbigniew B. Gaś. Lublin : Fundacja "Masz Szansę", 2008 S. 362-378. 
  Sygn. WypRz 235541, CzytR 243652, BMWyp 59688, BStWy 34676, BLżWy 32730, BSdzW 39988, BKWyp 48012
 88. Wsparcie instytucjonalne readaptacji społecznej wychowanków zakładów poprawczych / Joanna Rajewska de Mezer. // Studia Edukacyjne Nr 10 (2009), s. 157-170, bibliogr. 
 89. Współczesne problemy readaptacji społecznej byłych wychowanków instytucji resocjalizacyjnych w praktyce kształcenia akademickiego / Renata Szczepanik.  // Ruch Pedagogiczny 2015, nr 3, s. 145-154. 
 90. Wybrane uwarunkowania skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach zakładu poprawczego / Przemysław Frąckowiak.  //W: Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010 S. 117-129, bibliogr. 
  Sygn. CzytR 235807, BMWyp 59702, BSdzW 39297
 91. Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w procesie oddziaływań resocjalizacyjnych : raport z badań / Sławomir Śliwa. // W: Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej / red. nauk. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, Marek Heine, Anna Karłyk-Ćwik. Toruń : "Akapit", 2013 S. 372-389. 
  Sygn. CzytR 240659
 92. Wyjść na prostą... : środowisko oświatowe jest najważniejszym sojusznikiem kuratorów sądowych / Adam Gutenberg ; rozm. przepr. Halina Drachal.  // Głos Nauczycielski 2014, nr 9, s. 11. 
 93. Wyrównywanie zaległości szkolnych wychowanków MOW / Aleksandra Jędryszek-Geisler. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010, nr 3, s. 43-44. 
 94. Zakład poprawczy jako placówka resocjalizacji nieletnich / Czesław Betke ; Tatiana Betke. //W: Kontakty z ludźmi "Innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000 S. 73-91. 
  Sygn. BStWy 30897
 95. Zakłady poprawcze readaptacyjne nową szansą na przystosowanie / Maciej Muskała. //W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1 Kraków : Impuls, 2011 S. 567-577, bibliogr.
  Sygn. CzytR 236759, BStWy 34990
 96. Zawracanie Wisły kijem : MOW i MOS - z edukacji znowu do polityki społecznej? / Halina Drachal. // Głos Nauczycielski 2015, nr 13, s. 3.
 97. Złe dzieci czy źli rodzice? : rodzina pochodzenia a funkcjonowanie nieletniego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym / Beata Zajęcka.  // W: Współczesne modele i strategie resocjalizacji / red. nauk. Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz.. - Warszawa : Difin, 2017 S. 200-218. 
  Sygn. WypRz 246119, CzytR 245962, BSdzW 46716, BMWyp 67139, BŁWyp 37616, BStWy 131 U

Po zalogowaniu do katalogu INTEGRO czytelnik może zamówić  artykuły w postaci skanów lub kserokopii.
Jak zamówić skan?
Jak zamówić kserokopię?

Rzeszów, 06.05.2019 r.
opracowała Dorota Lichota

 

Autor: Dorota Lichota