Specjalne potrzeby edukacyjne

Zestawienia bibliograficzne

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie

- Filia w Łańcucie

 

 

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Bibliografia w wyborze

 

 

Dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych to te, które nie potrafią podołać wymaganiom obowiązującego programu nauczania. Potrzebują one pomocy      w formie specjalnego programu nauczania, metod nauczania dostosowanych do ich potrzeb, specjalnie przygotowanych nauczycieli oraz odmiennych rozwiązań organizacyjnych dla realizowania ich specjalnej edukacji.”

M. Łoskot Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 20, s. 5

 

Ważne jest, aby nauczyciele posiadali rzetelne informacje na temat koncepcji specjalnych potrzeb edukacyjnych, zasad udzielania wsparcia uczniom doświadczającym trudności    w uczeniu się.

Zestawienie zawiera najnowsze pozycje książkowe oraz artykuły z czasopism, poświęcone pracy z uczniem:

- niepełnosprawnym,

- słabo widzącym i niewidomym,

- słabo słyszącym i niesłyszącym,

- nadpobudliwym,

- z dysleksją,

- z autyzmem

Zestawienie opracowano na podstawie elektronicznych baz danych PBW w Rzeszowie – Filii w Łańcucie. Zestawienie zawiera 161 pozycji numerowanych łącznie książek             i artykułów z czasopism.

 

KSIĄŻKI:

 

1. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. z ang. Robert Waliś]. - Warszawa : K. E. Liber, 2007.

Sygn. 35927

2.Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red.

J. Wyczesany, A. Mikrut. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii

Pedagogicznej, 2002

Sygn.: 33444, 34827

3. Terapia pedagogiczna / red. V. Florkiewicz. – Łódź : WSHE, 2006

Sygn. 32673

4. Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O`Regan ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : K. E. Liber, 2005.

Sygn. 33427

5. Mój uczeń pracuje inaczej : wskazówki metodyczne / Urszula Grygier, Iwona Sikorska. - Kraków : Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008.

Sygn. 33886

 

 

6. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2010].

Sygn. 35325

7. Specjalne potrzeby niepełnosprawnych = Special needs of the disabled people / red. nauk. Marcin Białas. - Kraków : Arson, 2011.

Sygn. 36671

 8. Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004.

Sygn. 33562

 

9.  WITAJ piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych

potrzebach edukacyjnych / B. Kulisiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza

„Impuls”, 2007

Sygn.: 33252

 

UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY (z trudnościami w uczeniu się – upośledzony          w stopniu lekkim)

 

KSIĄŻKI:

 

10.Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

intelektualnie w stopniu lekkim / D. Smykowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza

„Impuls”, 2006

Sygn.: 32749

 

11. Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia / J. Wyczesany. –

Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005

Sygn.: 32620

 

12.Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem

umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych : praca

zb. / red. G. Tkaczyk, T. Serafin. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej,

2001

Sygn.: 31909

 

13.Program kształtowania i korekcji pojęć społeczno-przyrodniczych u uczniów

niepełnosprawnych intelektualnie w okresie wczesnoszkolnym / G. Tkaczyk. – Lublin

: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006

Sygn.: 33041

14. Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Katarzyna Parys. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2013.

Sygn. 36661

15.Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną : poradnik

dla rodziców i terapeutów / M. Wiśniewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza

„Impuls”, 2008

Sygn.: 34183

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 

16.Aktywność ruchowa – jej znaczenie i rola w edukacji osób niepełnosprawnych

intelektualnie / L. Karpińska-Sukiennik, J. Filipiak // Lider. – 2005, nr 4, s. 21

 

17. Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym /

E. Grudziewska // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 3, s. 194-200

18. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (część 4) : dzieci trzy - i czteroletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 4, s. 271-282, bibliogr.

 

19. Kształtowanie kompetencji narracyjnej u uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu lekkim w ramach przedmiotu – sztuka / A. Wątorek // Szkoła

Specjalna. – 2008, nr 5, s. 377-383

20. Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych

intelektualnie / Monika Gęga // Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s. 31- 33

 

21.Opóźniony rozwój mowy a upośledzenie umysłowe / K. Radecka // Wychowanie

na co Dzień. – 2009, nr 6, s. 22-24

 

22. Praca z dzieckiem z inteligencją niższą niż przeciętna / H. Krauze-Sikorska // Życie Szkoły. – 2009, nr 3, s. 16-21

 

23. Upośledzenie umysłowe a twórczość / B. Pedrycz // Edukacja i Dialog. – 2004,

nr 1, s. 62-64

24. Wprowadzanie dziecka niepełnosprawnego umysłowo w nowe sytuacje

społeczne / J. Kopras // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 1, s. 59-61

25.Wyrównywanie trudności w nauczaniu matematyki uczniów lekko

upośledzonych umysłowo / B. Bobik // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 1, s. 60-66

26.Zabawy i ćwiczenia wyciszające negatywne emocje u dziecka niepełnosprawnego

intelektualnie / A. Chajdys, H. Smolińska // Rewalidacja. – 2008, nr 2, s. 84-90

 

 

 

 

 

UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

 

KSIĄŻKI:

 

27.Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i w szkole / red. E. Minczakiewicz. – Kraków

: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002

Sygn.: 32104

 

28.Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla

nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / red. M. Loska, D. Myślińska. –

Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

Sygn.: 32800

 

29.W poszukiwaniu sensu życia : program wychowawczo-terapeutyczny dla osób

niepełnosprawnych ruchowo / E. J. Konieczna. – Kraków : Oficyna Wydawnicza

„Impuls”, 2010

Sygn.: 35868

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 

30.Komputer a przyszłość osób niepełnosprawnych ruchowo / M. Bogdanowicz //

Szkoła Specjalna. – 2005, nr 1, s. 50-52

 

31.Obraz niepełnosprawności w filmach rysunkowych dla dzieci / K. Więckowska //

Szkoła Specjalna. – 2010, nr 2, s. 138-146

32. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny : (przykład ucznia z lekkim

upośledzeniem umysłowym) // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 10, s. 29-31

 

33.Problematyka samooceny osób niepełnosprawnych ruchowo / C. Kustra //

Szkoła Specjalna. – 2008, nr 1, s. 3-13

 

 

 

 

UCZEŃ SŁABO WIDZĄCY I NIEWIDOMY

 

KSIĄŻKI:

 

34.Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową

w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo

widzącymi : praca zbiorowa / red. S. Jakubowski. – Warszawa : Ministerstwo

Edukacji Narodowej, 2001

Sygn.: 31910

35. Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą : metoda pracy sekwencjami na lekcjach plastyki / Agnieszka Żabińska. - Warszawa : "Difin", 2011.

Sygn. 35075

 

36. Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej : poradnik

dla nauczycieli : praca zbiorowa / red. S. Jakubowski. – Warszawa : Ministerstwo

Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

Sygn.: 32799

37. Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych / Z. Palak. –

Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000

Sygn.: 33352

38.  Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi

niepełnosprawnościami : poradnik dla nauczycieli / red. G. Walczak. – Warszawa :

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

Sygn.:32795

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 

39. Diagnoza i terapia małego dziecka niewidomego i słabo widzącego ze sprzężoną

niepełnosprawnością / K. Czerwińska // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 5, s. 307-312

40. Jak usprawniać wzrok ucznia niedowidzącego ze sprzężonymi zaburzeniami

rozwoju / B. Grzyb, J. Rymiszewska // Rewalidacja. – 2009, nr 2, s. 50-66

 

41. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem

niewidomym i słabo widzącym / K. Królikowska // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 5,

s. 380-388

42. Model programu wspomagania rozwoju widzenia dzieci z zaburzeniami widzenia / M. Walkiewicz // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 2, s. 126-137

 

43. Nauczanie ucznia słabo widzącego orientacji i samodzielnego poruszania się /

P. Kalisz // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 3, s. 205-215

44. Niewidomi a języki obce, czyli kilka słów o tyfloglottodydaktyce / T. P.

Krzeszowski // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 7, s. 5-12 [numer specjalny]

 

45. Nowe trendy w tyflopedagogice – prace naukowo-badawcze i publikacje /

J. Kuczyńska-Kwapisz // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 1, s. 32-36

 

46. O teatralnych zajęciach z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą / R. Polaszek //

 

Szkoła Specjalna. – 2002, nr 2, s. 109-114

 

47. Świat bez wzroku : czy uczeń niewidomy to uczeń niepełnosprawny? / B. Marek //

Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 7, s. 28-32 [numer specjalny]

48. Usprawnianie widzenia małych dzieci słabo widzących / M. Walkiewicz-

Kreutak // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 1, s. 14-18

 

49. Uwarunkowania integracji społecznej uczniów niewidomych w grupie

rówieśniczej / Z. Kazanowski // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 1, s. 20-33

50. Wczesna rehabilitacja dzieci z uszkodzonym wzrokiem / G. Walczak //

Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1-2, s. 21-22

 

 

51. Wizualizacja jako metoda relaksacji dla osób niewidomych / A. Ścisłowski //

Szkoła Specjalna. – 2008, nr 5, s. 383-390

 

52. Współczesne tendencje w edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

wzrokowo / E. Łobacz // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 5, s. 362-372

 

53. Wyobrażenia surogatowe, ich rola i znaczenie w kształceniu wyobrażeń świata

i pojęć u niewidomych / A. Fojkis // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 3, s. 195-204

54. „Zanurzanie dzieci w brajlu” jako element holistycznej nauki języka –

rozwiązania stosowane w Stanach Zjednoczonych / M. Paplińska // Szkoła Specjalna.

– 2005, nr 4, s. 247-257

 

UCZEŃ SŁABO SŁYSZĄCY I NIESŁYSZĄCY

 

KSIĄŻKI:

55. Mój uczeń nie słyszy : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / U. Buryn i in. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001

Sygn.: 31911

56. Niesłyszący – głusi – głuchoniemi : wyrównywanie szans / B. Szczepankowski.

– Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

Sygn.: 35625

57. Program pracy z dziećmi z wadą słuchu lub zagrożonymi wadą słuchu w ramach

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (0-6 lat) : poradnik dla nauczycieli

i terapeutów / J. Szuchnik [i in.]. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej

i Sportu, 2005

Sygn.: 32797

58. Subiektywny obraz zdrowia oraz zachowań zdrowotnych uczniów z wadą słuchu / Grażyna Gunia. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010.

Sygn. 35085

59. Uczeń z wadą słuchu chce zrozumieć świat : poradnik dla nauczycieli

ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych / U. Buryn [i in.]. – Warszawa :

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

Sygn.: 32796

60. Wymowa dzieci niesłyszących : analiza audytywna i akustyczna / Anita Trochymiuk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

Sygn. 34021

 

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

61. Czynniki kształtujące świadomość ekologiczną dzieci niedosłyszących /

L. Kozioł // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 1, s. 56-60

62. Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka z wadą słuchu w świetle nowej

rzeczywistości edukacyjnej / Katarzyna Bieńkowska // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3,

s. 174 – 183

63. Dysfunkcje narządu słuchu – a poziom zdolności motorycznych / D. Dąbrowski

// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 3, s. 17-21

64. Dziecko niedosłyszące w mojej klasie / E. Kowalska // Nauczanie Początkowe. –

2003/2004, nr 1, s. 51-58

65. Język dzieci głuchych – wskazówki dla edukacji szkolnej / P. Tomaszewski //

Szkoła Specjalna. – 2005, nr 3, s. 167-181

66. Język migowy w przedszkolu / A. Gubańska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 6,

s. 65-67

 

67. Kształtowanie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako

wyzwanie dla surdopedagogiki / M. Kupisiewicz // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 5,

s. 330-337

68. Metoda fonogestów jako szansa na pełne i wszechstronne wykształcenie osób

niesłyszących / K. Krakowiak // Szkoła Specjalna. – 2002, nr 2, s. 68-79

69. Metoda szybkiego wzbogacania kompetencji językowo-kulturowej i pojęciowej

dzieci niesłyszących / M. Białas // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 3, s. 199-205

70. Modelowanie czynności poznawczych dziecka z wadą słuchu jako element

pracy pedagoga specjalnego / J. Zielińska // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 2, s. 83-91

71. Nowoczesne technologie i Internet w komunikacji osób z uszkodzonym

narządem słuchu / K. Przybylska // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 1, s. 62-66

72. Rehabilitacja językowa dzieci niesłyszących w Polsce / M. Białas // Szkoła

Specjalna. – 2007, nr 1, s. 21-36

73. System migany w nauczaniu głuchych i słabosłyszących – możliwości

zastosowania i perspektywy rozwoju / M. Sak // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 2,

s. 121-127

74. Wczesna opieka nad dzieckiem z wadą słuchu i jej wpływ na dalsze losy /

K. Wereszka // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 5, s. 323-330

75. Wewnętrzne uwarunkowania zdolności motorycznych – dzieci i młodzieży

z dysfunkcjami narządu słuchu / D. Dąbrowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.

– 2009, nr 7, s. 12-19

76. Zajęcia korekcyjne dla dziecka z niedosłuchem / M. Morkisz // Edukacja i Dialog.

– 2004, nr 6, s. 48-51

 

UCZEŃ Z DYSLEKSJĄ

 

KSIĄŻKI:

77. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się

nauczyć / R. D. Davis, E. M. Braun. – Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2001

Sygn.: 35683

78. Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zb. / red.

G. Krasowicz-Kupis. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006

Sygn.: 32826

79. Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych / red. M. Bogdanowicz,

M. Smoleń. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2004

Sygn.: 32679

80. Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie / M. Bogdanowicz. – Gdańsk :

Wydawnictwo „Harmonia”, 2002

Sygn.: 34413

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

81. Chemia dla dyslektyków / M. Nodzyńska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 52-

57

82. Diagnoza i ocena w profilaktyce dysleksji / B. Bieleń // Wychowanie

w Przedszkolu. – 2004, nr 9, s. 20-25

83. Diagnoza i terapia dysleksji / E. Kozak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 39-

45

84. Dostosowywanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych

potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / J. Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. –

2006, nr 9, s. 3-9

 

85. Dyskalkulia / P. Bąbel, E. Srebro // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 4,

s. 13-17

86. Dysleksja – problem cywilizacyjny / M. Korendo // Polonistyka. – 2009, nr 8,

s. 51-53

87. Dysleksja – realność i kontrowersje / M. Bogdanowicz // Psychologia w Szkole.

– 2004, nr 4, s. 57-74

88. Dysleksja a nauczanie języków obcych / K. Bogdanowicz // Psychologia

w Szkole. – 2005, nr 2, s. 81-93

89. Dysleksja a ruch / K. Bulińska // Lider. – 2005, nr 5, s. 27

90. Dysleksja rozwojowa a zdolności motoryczne dziecka / K. Figat // Lider. –

2006, nr 10, s. 14-17

91. Dysleksja u dzieci / B. Kowalińska // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 4, s. 35-37

92. Dyslektycy pod szczególną opieką / K. Bogdanowicz // Psychologia w Szkole.

– 2006, nr 1, s. 77-85

93. Jak pomóc dziecku z dyskalkulią? / M. Pitala // Psychologia w Szkole. – 2007,

nr 4, s. 65-74

94. Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym? / E. Gibas // Życie Szkoły. – 2002, nr 7,

s. 430-433

95. Jak pracować z uczniem dyslektycznym w szkole średniej / D. Rajewicz //

Polonistyka. – 2007, nr 9, s. 55-60

96. Kilka wskazówek do pracy z dyslektykami / I. Frączak // Edukacja i Dialog. –

2004, nr 1, s. 68-70

97. Metody i techniki pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji języka polskiego /

K. Kamińska-Holc // Nowa Polszczyzna. – 2004, nr 5, s. 26-30

98. Metody treningowe dla dyslektyków / B. Demczuk // Edukacja i Dialog. – 2004,

nr 1, s. 65-68

99. Nowy gen dysleksji / Z. Mijakowska // Wychowawca. – 2010, nr 7-8, s. 18-19

100. O dysleksji… optymistycznie / A. Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. – 2008/

2009, nr 2, s. 29-36

101. Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przez rodziców i jej

uwarunkowania / A. Brzezińska // Edukacja. – 2004, nr 4, s. 39-55

102. Osiągnięcia uczniów dyslektycznych w egzaminach zewnętrznych / T. Wejner //

Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 1-2, s. 24-26

103. Patomechanizmy dysleksji / A. Jurek // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 3,

s. 23-45

104. Poczucie kontroli u osób z dysleksją / P. Bentkowski // Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 29-32

105. „Psychopedagogika stosowana” u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej.

[Scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów zakwalifikowanych do grupy ryzyka

dysleksji] / J. Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 1-2, s. I-III (Wkładka)

106. Ryzyko dysleksji / M. Bocheńska // Życie Szkoły. – 2005, nr 9, s. 41-47

107. Uczeń dyslektyczny wobec lektur szkolnych / M. Kazienko-Szczerbak // Język

Polski w Szkole IV-VI. – 2008/2009, nr 3, s. 33-42

108. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysortografią / A. Dziędziura // Problemy

Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 50-52

109. Znaczenie diagnozy [dysleksja rozwojowa] / B. Odowska-Szlachcic // Życie

Szkoły. – 2007, nr 7, s. 44-49

110. Znaczenie współudziału rodziców w terapii dziecka z dysleksją / A. Jałowiecka

// Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 2, s. 54-60

UCZEŃ NADPOBUDLIWY

 

KSIĄŻKI:

111. ADHD : nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy i terapeutów / A. Munden, J. Arcelus. – Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2008

Sygn.: 32677

112. ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców

i wychowawców / A. Kołakowski [i in.]. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, 2007

Sygn.: 32818

113. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym – program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / R. Wiącek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006

Sygn.: 32827

114. Dziecko nadpobudliwe : jak zrozumieć objawy i znaleźć odpowiednie

rozwiązanie / C. Neuhaus. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005

Sygn.: 32678

115. Od chaosu do spokoju : jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami

zachowania / J. E. Heininger, S. K. Weiss. – Poznań : Media Rodzina, 2005

Sygn.: 33278

116. Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych

psychoruchowo / B. Chrzanowska, J. Święcicka. – Warszawa : Centrum Doradztwa

i Informacji Difin, 2006

Sygn.: 32741

117. Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub w szkole / Anna Marczak. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006.

Sygn. 34153

118. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości

psychoruchowej / P. Pawlak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006

Sygn.: 32921

119. Zrozumieć i leczyć dzieci nadpobudliwe : poradnik dla rodziców / Bernd Mumbach ; przekł. [z niem.] Magdalena Labiś. - Kraków : "WAM", 2006.

33744

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

120. Formy pracy z dzieckiem dotkniętym ADHD w praktyce bibliotekarza szkolnego / B. Czapiewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 9, s. 37-38

121. Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole / B. Bobik // Problemy

Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 5, s. 42-47

122. Jak sobie radzić z ADHD? Nieoswojony „pogromca” naszych dzieci / A. Denst-

Sadura // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 13, s. 12

123. Jak ujarzmić ADHD? Strategie nauczania osób z zespołem nadpobudliwości

psychoruchowej z deficytem uwagi na lekcji języka obcego / K. Jaworska-Biskup //

Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 2, s. 50-58

124. Kręte ścieżki rozwoju tożsamości. Determinanty rozwoju dzieci z ADHD /

T. Hanć // Remedium. – 2007, nr 1, s. 30-31

 

 

125. Minimalizowanie problemów w nauce u dzieci z ADHD. Propozycje

do wykorzystania w szkole, bibliotece i w domu / M. Cyrklaff // Biblioteka w Szkole.

– 2007, nr 1, s. 3-5

126. Model postępowania terapeutycznego z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo / P. Pawlak // Edukacja. – 2008, nr 2, s. 96-104

127. Można pracować z dzieckiem z ADHD! / B. Biegajczyk // Nowa Szkoła. – 2005,

nr 7, s. 45-48

128. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci / I. Gelleta-Mac // Wychowanie

w Przedszkolu. – 2008, nr 6, s. 18-22

129. Niegrzeczny czy chory na ADHD? Problem ADHD w szkole / K. Hawrylewicz

// Życie Szkoły. – 2010, nr 4, s. 60-61

130. Nowe podejście w wychowaniu dzieci z ADHD / J. Kunert // Szkoła Specjalna. –

2006, nr 3, s. 210-215

131. O nadpobudliwości psychoruchowej / A. Anielska // Życie Szkoły. – 2005,

nr 4, s. 58-60

132. Oswoić ADHD! / B. Chrzanowska, J. Święcicka // Edukacja i Dialog. – 2006,

nr 6, s. 52-57

133. Percepcja siebie i swojej sytuacji rodzinnej przez dzieci z zespołem ADHD /

K. Hawrylewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 1-2, s. 21-26

134. Praca z dzieckiem nadpobudliwym / H. Kubiak // Polonistyka. – 2007, nr 9, s. 44-

48

UCZEŃ Z AUTYZMEM

 

KSIĄŻKI:

135. Autyzm : jak pomóc rodzinie / P. Randall, J. Parker. – Gdańsk : Gdańskie

Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

Sygn.: 36318

136. Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / U. Frith. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, 2008

Sygn.: 34757

137. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / L. Bobrowicz-Lewartowska.

– Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000

Sygn.: 31778

138. Autyzm i dieta : o czym warto wiedzieć / Rosemary Kessick ; [tł. Sylwia Kuchta]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010.

Sygn.: 34869

139. Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu /

B. Winczura. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008

Sygn.: 33798

140. Pomoc dla nastolatków ze spektrum zaburzeń autystycznych w radzeniu sobie z przyjaźnią, uczuciami, konfliktami... i wiele innych : 60 sytuacji społecznych i tematów do dyskusji / Lisa A. Timms ; [tł. Zofia Zdral]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2012.

Sygn. 36362

141. Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004.

Sygn. 31968

142. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / red. E. Pisula,

D. Danielewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005

Sygn.: 33732

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

143. Autyzm : czy wszystko o nim wiemy? / Anna Waligórska, Michał Waligórski //

Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 134-140

144. Autyzm u dzieci z małych środowisk. Możliwości edukacji / J. Rafalska-Kawalec

// Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 21-25

145. Biologiczne uwarunkowania autyzmu / M. Górecka, T. Hanć // Remedium. –

2010, nr 2, s. 24-25

146. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla rodziców i

wychowawców / Paulina Gołaska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 4, s. 14-19, bibliogr.

147. Dziecko autystyczne. Metody i formy pracy w szkole / K. Patyk // Nowa Szkoła.

– 2009, nr 5, s. 45-53

148. Dziewczęta i kobiety z zespołem Aspergera – sukces czy porażka w szkole lub

pracy? / A. Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 5, s. 18-22

149. Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej? / K. Patyk //

Edukacja i Dialog. – 2010, nr 1/2, s. 72-77

150. Mocne strony autyzmu. Zespół Aspergera / A. Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. –

2009, nr 2, s. 52-56

151. Najczęstsze błędy w postępowaniu z rodzicami dzieci autystycznych / Tadeusz Perzanowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 5, s. 27-31, bibliogr.

152. Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne /

H. Pawłowska-Jaroń // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 3, s. 221-226

153. Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem / D. Słonimska // Życie Szkoły. –

2003, nr 6, s. 328-332

154. Pomoc dzieciom z autyzmem : wskazówki dla przedszkola / Justyna Święcicka //

Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, kwiecień, s. 52-54

155. Praca terapeutyczna z chłopcem autystycznym / J. Krzos // Rewalidacja. – 2009,

nr 2, s. 77-84

156. Psychospołeczne koncepcje uwarunkowania autyzmu / M. Górecka, T. Hanć

// Remedium. – 2010, nr 5, s. 6-7

157. Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera – z perspektywy

doświadczeń nauczyciela-terapeuty / E. Kosior // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 3,

s. 204-217

158. Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji

z dzieckiem autystycznym / D. Otapowicz // Edukacja. – 2009, nr 3, s. 104-109

159. Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej / I. Krasiejko // Problemy

Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 30-36

160. Wykorzystywanie profilu psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce

szkolnej – zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki /

K. Patyk // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 4, s. 293-301

161. Zaburzenia autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela / A. Mazur,

I. Chojnowska-Ćwikała // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 1

 

Łańcut, 10 kwietnia 2014 r.                                                              Oprac.:Danuta Kolek

 

Autor: Danuta Kolek