Zaproszenie do udziału w konkursie profilaktycznym

Strzyżów

Strzyżowska Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu strzyżowskiego do udziału w konkursie profilaktycznym „Wychować człowieka mądrego – odpowiedzialność, miłość, przyjaźń jako wartości w kształtowaniu postaw”.


Plakat konkursowy

WARUNKI KONKURSU:
 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu strzyżowskiego.  Prace będą rozpatrywane w kategoriach:
  • krótki film, prezentacja multimedialna
  • utwór literacki: opowiadanie, wiersz, scenka rodzajowa
  • praca plastyczna wykonana techniką dowolną
 2. Każdy uczestnik dostarcza pracę oznaczoną godłem oraz oznaczoną takim samym godłem kopertę zawierającą kartkę z danymi osobowymi:
  • imię i nazwisko autora
  • nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, klasa, kontakt telefoniczny.

   Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie 35-074, ul. Gałęzowskiego 4 jako administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane. Osobom biorącym udział w konkursie lub ich opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyłonienia laureatów konkursu
 1. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autorstwa zbiorowego.
 2. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 3. Organizator nie zwraca prac oraz zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach edukacyjnych i wystawowych.
 4. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z:
  • oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy konkursowej,
  • oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanego materiału,
  • oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,
  • oświadczeniem, że zamieszczone w pracy konkursowej zdjęcia i pliki dźwiękowe nie naruszają praw autorskich osób trzecich,
  • wyrażeniem zgody na publikowanie i rozpowszechnianie prac konkursowych na stronie internetowej biblioteki i jej profilu na facebooku,
  • wyrażeniem zgody autora lub jego opiekuna prawnego na publikację jego wizerunku na stronie internetowej biblioteki i jej profilu na facebooku.
 5. Prace konkursowe winny być złożone w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Strzyżowie mieszczącej się w budynku Poczty w Strzyżowie przy ul. Parkowej 7 (II piętro) do dnia 30 kwietnia 2021 r.
PODSUMOWANIE PRAC I NAGRODY:
 1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
 2. Ocenie podlegać będą: samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
 3. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i rozdaniu nagród uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
 4. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Kontakt z organizatorem pod numerem tel. 17 276 14 84, drogą elektroniczną strzyzow@pbw.org.pl, lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 16.30.

Autor: Magdalena Markowska