Regulamin korzystania z komputerów z dostępem do Internetu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie i jej Filiach

Regulaminy

 1. Użytkownicy komputerów z dostępem do Internetu zobowiązani są do zapoznania sięz treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Z komputerów z dostępem do Internetu mogą korzystać czytelnicy zapisani do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie i Filii. Warunkiem skorzystania jest zostawienie karty bibliotecznej i pobranie karty smart-card umożliwiającej zalogowanie się na komputerze. Po zakończeniu pracy kartę smart-card należy zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 3. Komputery w pracowni przeznaczone są wyłącznie do celów dydaktycznych.
 4. Ruch sieciowy generowany na komputerach jest logowany. Na wniosek uprawnionych organów dane użytkownika korzystającego z udostępnionych komputerów mogą zostać im przekazane.
 5. Bezwzględnie zabrania się przeglądania stron przedstawiających treści pornograficzne, faszystowskie, rasistowskie, propagujące przemoc i terroryzm. Zabrania się wykorzystywania komputerów do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w oprogramowaniu.
 7. Korzystając z komputerów należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom.
 8. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane bez ograniczenia czasowego, a w przypadku gdy na stanowisko oczekuje kolejna osoba – z ograniczeniem do jednej godziny.
 9. Biblioteka nie skanuje materiałów przyniesionych przez użytkowników.
 10. Korzystanie z komputerów z dostępem do Internetu jest nieodpłatne poza wydrukami, których koszt ponosi użytkownik, wg ustalonego cennika zamieszczonego w Regulaminie Udostępniania Zbiorów PBW w Rzeszowie i jej Filii.
 11. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich zauważonych usterkach sprzętu komputerowego i systemu od momentu przystąpienia do pracy do jej zakończenia.
 12. W przypadku nie przestrzegania w/w punktów regulaminu pracownik Biblioteki ma prawo  do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 13. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji dyrektora Biblioteki.

Autor: Lucyna Brymora