Aktualności - Rzeszów

Zmiana w Regulaminie​ Korzystania ze Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie i jej Filii

Z dniem 15 marca 2017 r wprowadza się zmiany w Regulaminie:

 

  • W § 6 dodaje się punkt 6: Czytelnik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Biblioteki, pod warunkiem, że zwrócił wszystkie materiały i uregulował należności. W przypadku wystąpienia na koncie czytelnika operacji finansowych, Biblioteka ma prawo do przetwarzania (w tym przypadku do przechowywania) danych transakcyjnych przez okres 5 lat.
  • W § 16 Za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych, biblioteka stosuje następujące sankcje:
    • ust. 2 otrzymuje brzmienie: opłatę pieniężną za każdy dzień zwłoki;
  • § 17 Otrzymuje brzmienie:
    1. Użytkownik w razie zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych zobowiązany jest do zwrotu tego samego tytułu lub przekazania innego egzemplarza dostępnego na rynku, wskazanego przez Bibliotekę albo wniesienia opłaty określonej w załączniku nr 2 do Regulaminu.
    2. Opłaty naliczone od listopada 2015 roku, Użytkownik może rozliczyć w formie ekwiwalentu.

Pełna treść regulaminu na stronie www biblioteki w zakładce Przewodnik.